ஆங்கில இணைப்புச்சொற்கள் (Conjunctions)

ஆங்கில இணைப்புச்சொற்கள் என்றால் என்ன?

ஆங்கில இணைப்புச் சொற்கள் என்றால், ஆங்கில பேச்சின்கூறுகளில் உள்ளடங்கும் எட்டுக் கூறுகளில் ஒன்றாகும். இவை சொற்கள் (words), சொற்றொடர்கள் (Phrases) மற்றும் வாக்கியத்தின் உட்கூறுகள் (clauses) போன்றவற்றை இணைக்கப் பயன்படும் சிறிய சொற்கள் மற்றும் சொற்றொடர்கள் ஆகும்வாக்கியக் கூறுகளை இணைத்து நீண்ட ஒரு வாக்கியமாக அல்லது வாக்கியத் தொடராக பொருளை உணர்த்த இந்த இணைப்புச்சொற்கள் ஆங்கில இலக்கணப் பயன்பாட்டில் மிக முக்கியமானவைகளாகும்.

இணைப்புச்சொற்கள் பயன்படு முறைகள்

இணைப்புச்சொற்கள் எவ்வாறு எத்தனை முறைகளில் பயன்படுகின்றன?
இவை இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட வாக்கியக் கூறுகளை இணைக்க தனித்த ஒற்றை சொல், கூட்டுச்சொற்கள், இடமாறி பயன்படும் சொற்கள் என மூன்று முறைகளில் பயன்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டாக:

தனித்த ஒற்றைச்சொல்:
 • and
 • for
 • because
கூட்டுச்சொற்கள்
 • as long as
 • in order that
 • provided that
இடம் மாறி பயன்படும் சொற்கள்
 • so ... that
 • either ... or
 • not only ... but also
இணைப்புச்சொற்களின் வகைகள்

ஆங்கிலத்தில் எத்தனை வகையான இணைப்புச்சொற்கள் உள்ளன?

ஆங்கிலத்தில் நான்கு வகையான இணைப்புச்சொற்கள் உள்ளன. அவைகளாவன:

Coordinating Conjunctions
Subordinating Conjunctions
Correlative Conjunctions
Conjunctive Adverbs

குறிப்பு:
ஆங்கில இணைப்புச்சொற்களின் வகைகளை மூன்றாக மட்டுமே  வகைப்படுத்துவோரும் உளர். இருப்பினும் "Conjunctive Adverbs" களும் வாக்கியக் கூறுகளை இணைக்கப் பயன்படுவதால் அவற்றையும் இணைப்புச் சொற்களாகவே  பல ஆங்கில இலக்கணவாதிகள் வகைப்படுத்துகின்றனர். எனவே நாமும் இங்கே நான்காகவே வகைப்படுத்தியுள்ளோம் என்பதை கருத்தில் கொள்க.

இனி இவ்விணைப்புச்சொற்களின் பயன்பாட்டை ஒவ்வொன்றாக கீழே பார்ப்போம்.

Coordinating Conjunctions (ஒருங்கிணைப்பு இணைப்புச்சொற்கள்)

ஒருங்கிணைப்பு இணைப்புச்சொற்கள், வாக்கியங்களில் ஒரே சமனிடையான "சொற்கள்”, "சொற்றொடர்கள்”, "வாக்கியக்கூறுகள் " போன்றவற்றை ஒருங்கே இணைக்கப் பயன்படும் சிறிய சொற்கள் ஆகும். இதனை "ஒருங்கிணைப்புச் சொற்கள்" என சுருக்கமாகவும் கூறலாம்.

அவைகளாவன:
 • F = For
 • A = And
 • N = Nor
 • B = But
 • O = Or
 • Y = Yet
 • S = So
எடுத்துக்காட்டு வாக்கியங்கள்:

I like bread and butter.
நான் உரொட்டியும் வெண்ணையும் விரும்புகிறேன்.

I like tea, but I don't like coffee.
நான் தேனீர் விரும்புகிறேன், ஆனால் நான் காப்பி(க்கு) விருப்பமில்லை.

How to speak English and how to write in English are two different things.
எப்படி ஆங்கிலம் பேசுவது (என்பதும்) எப்படி ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது (என்பதும்) இரண்டு வெவ்வேறு விடயங்கள்.

குறிப்பு: ஆங்கிலத்தில் ஒருங்கிணைப்புச் சொற்கள் 7 மட்டுமே உள்ளன. இவற்றை எளிதாக மனதில் இருத்திக்கொள்வதற்கு இச்சொற்களின் முதலெழுத்துக்களை இணைத்து FANBOYS என ஒரு சுருக்கப்பெயராக (Acronyms) அழைப்பர். நீங்களும் இச்சுருக்கப்பெயரை மனதில் இருத்திக்கொள்ளலாம்.

மேலும் இப்பாடத்தை விரிவாக எதிர்வரும் நாட்களில் பார்ப்போம்.

Subordinating Conjunctions (சார்ந்த இணைப்புச்சொற்கள்)

"சார்ந்த இணைப்புச்சொற்கள்" எப்போதும் பிரதான வாக்கியக் கூற்றையும் (Independent Clause) சார்ந்த வாக்கியக் கூற்றையும் (Dependent Clause) தொடர்புபடுத்தும் வகையில் பயன்படுபவைகள் ஆகும். இவை ஆங்கிலத்தில் நூற்றுக்கணக்கானவைகள் உள்ளன.
 • after
 • although
 • as long as
 • as soon as
 • even though
 • before
 • if
 • how
 • since
 • than
 • that
 • when
 • where
 • whether
 • while
 • whenever
எடுத்துக்காட்டு வாக்கியங்கள்:

If I do a job, I will get experience.
நான் ஒரு வேலை செய்தால் எனக்கு கிடைக்கும் அனுபவம்.

I will get experience if I do a job.
எனக்கு கிடைக்கும் அனுபவம் நான் செய்தால் ஒரு வேலை.

Although he is small, he is very strong.
அவன் சிறியவனாக இருந்தப்போதிலும், அவன் மிகவும் வலுவானவன்.

I will be able to buy a car when I get older.
எனக்கு வாங்க முடியுமாக இருக்கும் ஒரு மகிழுந்து நான் வயதானவனாகும் பொழுது.

குறிப்பு: சார்ந்த இணைப்புச்சொற்கள் எப்போதும் சார்ந்த வாக்கிய கூற்றின் (Subordinate Clause) முன்னாலேயே பயன்படும்.

மேலும் விரிவாக இப்பாடத்தை எதிர்வரும் நாட்களில் பார்ப்போம்.

Correlative Conjunctions (ஒப்புமை இணைப்புச்சொற்கள்)

ஒப்புமை இணைப்புச்சொற்கள் இரண்டு சமனிடையான வாக்கியங்களை ஒப்புமையுடன் இணைக்கும் சொற்களாகும். இவ்விணைப்புச்சொற்கள் சோடிகளாகவே பயன்படும்.
 • both ... and
 • so ... as
 • not ... but
 • not only ... but also
 • either ... or
 • neither ... nor
 • whether ... or
எடுத்துக்காட்டு வாக்கியங்கள்:

Neither cats nor dogs are my favorite animals.
பூனைகள் நாய்கள் இரண்டுமே எனது விருப்பு மிருகங்கள் அல்ல.

Today, it is not only warm but also humid.
இன்று சூடாக மட்டுமல்ல ஈரப்பதமாகவும் கூட உள்ளது.

I want both a computer and a iPad.
கணனி மற்றும்  ஐபேட் இரண்டும் எனக்கு வேண்டும்.

Sarmilan is either playing cricket with his friends or studying.
சர்மிலன் இரண்டிலொன்று அவனது நண்பர்களுடன் துடுப்பாட்டம் விளையாடிக்கொண்டிருப்பான் அல்லது படித்துக்கொண்டிருப்பான்.

மேலும் இப்பாடத்தை விரிவாக எதிர்வரும் நாட்களில் பார்ப்போம்.

Conjunctive Adverbs (இணைப்பு வினையெச்சங்கள்)

இணைப்பு வினையெச்சங்கள் இரண்டு பிரதான வாக்கியக் கூறுகளை (Main Clauses) இணைப்பவைகளாகவே, அதாவது "ஒருங்கிணைப்புச் சொற்கள்" போன்றதாகவே பயன்படும். ஆனாலும் சற்று வேறுபட்டது.

அதாவது தமிழில்  "அதனால்", எப்படியானாலும்", "இதுதொடர்பாக" போன்ற சொற்களை பயன்படுத்தி இரண்டு வாக்கியங்களை இணைக்கும் முறைக்கு ஒத்ததாகவே இவை இருக்கும்.
 • accordingly
 • consequently
 • finally
 • furthermore
 • however
 • similarly
 • therefore
எடுத்துக்காட்டு வாக்கியங்கள்.

I wanted to buy a shirt; however, It was too expensive.
எனக்கு ஒரு சட்டை வாங்க வேண்டும்; எனினும், அதன் விலை மிகவும் அதிகமாக இருந்தது.

David went to market; however, he didn't buy anything.
டேவிட் சந்தைக்கு சென்றார்; இருப்பினும், அவர் எதனையும் வாங்கவில்லை.

Sarmilan was tired. Therefore, he immediately took a nap when he got home.
சர்மிலன் களைப்பாக இருந்தான். அதனால், அவன் வீட்டிற்கு சென்றடைந்தவுடன் ஒரு சிறுநித்திரை (கொண்டான்) எடுத்தான்.

குறிப்பு: இனைப்பு வினையெச்சங்கள் என்பவை ஒருவகையில் வினையெச்சங்கள் தான். இருப்பினும் அவை வாக்கியக் கூறுகளை இணைக்கப் பயன்படுவதால் "இணைப்பு வினையெச்சங்கள்" என்றழைக்கப்படுகின்றன.

மேலும் விரிவாக இப்பாடத்தை விரைவில் பார்ப்போம்.

கவனிக்கவும் 
நாம் ஆங்கில பாடப் பயிற்சி 01ல் வாக்கியங்கள் எவ்வாறு அமைகின்றன, அவற்றை எவ்வாறு அமைத்து பயிற்சிசெய்யவேண்டும் என்பதற்கான எளிதான வழிமுறைகளை வழங்கியிருந்தோம். அப்பாடத்தில் நாம் வழங்கிய வீட்டுப் பயிற்சிகளை முறையாக பயின்ற எவருக்கும் ஆங்கிலத்தில் வாக்கியங்களை அமைப்பதில் எந்த சிக்கலும் இருக்காது என்று நம்புகின்றோம். புதிதாக தளத்திற்கு வந்தோர் ஒரு முறை பார்த்துக்கொள்ளவும். இன்றையப் பாடம் இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட வாக்கியக் கூறுகளை இணைத்து பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் பயன்படும் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். ஆங்கில இலக்கணம் கற்போர் இவற்றை முறையாக விளங்கிக் கற்றுக்கொண்டீர்களானால், சரியாகவும் இலக்கணப் பிழையின்றியும் வாக்கியக் கூறுகளை எளிதாக இணைத்து பயன்படுத்தக் கூடியதாக இருக்கும். 

தொடர்புடையப் பாடங்கள்:

இப்பாடம் தொடர்பான ஏதேனும் சந்தேகங்கள் கேள்விகள் இருந்தால் இப்பாடத்தின் பின்னூட்டத்தின் ஊடாக கேட்கவும். இப்பாடத்துடன் தொடர்பில்லாத கேள்விகளானால் ஆங்கிலம் கேள்வி பதில் பகுதியில் கேட்கவும்.

மீண்டும் அடுத்தப் பாடத்தில் சந்திப்போம்.

நன்றி!

அன்புடன்
அருண் | HK Arun
Download As PDF

45 comments:

திண்டுக்கல் தனபாலன் said...

பயன் தரும் பகிர்வுக்கு நன்றி... தொடர வாழ்த்துக்கள்...

நான் தான் சதா! said...

நண்பரே, தயவு செய்து எனக்கு இதன் மொத்த புத்தகத்தையும் PDF வடிவில் தர முடியுமா? அனைத்தும் தர முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. பேசக் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய (அனைத்து) பகுதியை மட்டும் தந்தாலும் போதும். ஏதேனும் ஒரு இணைப்பை மட்டும் கொடுத்து விடாதீர்கள். அந்த பதிப்பை என் மின் அஞ்சல் முகவரிக்கு இணைப்பாக அனுப்புங்கள் என தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

என் மின் அஞ்சல் முகவரி: vrsathyaraj@outlook.com (or) vrsathyaraj@gmail.com
நன்றி!

Hari Haran said...

thank you sir
i thought english is distance fruit for us, but you do possible for me
i will learn shortly

Punitha said...

Thank you sir
I learn english but forgot immediately. Have a lot of fear me,however speak english very important for me.Therefore please tell me learning method.

M.Karthikeyan Karthi said...

very very thanks, Arun sir.....

M.Karthikeyan Karthi said...

very very thanks sir....

sali said...

always ur leasson is easy to understand.thanks for sharing

jamal mohamed said...

அருன் அவர்களே சீரீய இப்பனி எங்களை போன்ற ஆரம்ப நிலை ஆங்கிலம் கற்பவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்றும் உங்கள் பனி தொடரட்டும் வாழ்த்துக்கள்

senthil said...

Dear Arun,
you doing wonderful job keep it up

senthil said...

Dear Arun,
your doing wonderful job keep it up.

prinstan philip said...

thank u soo much sir .....

prinstan philip said...

thank u soo much sir........enakum intha book a mail panuvinkala sir ,,,plz

prinstan philip said...

அருன் அவர்களே சீரீய இப்பனி எங்களை போன்ற ஆரம்ப நிலை ஆங்கிலம் கற்பவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்றும் உங்கள் பனி தொடரட்டும் வாழ்த்துக்கள்

தொழிற்களம் குழு said...

நல்ல முயற்சி,,,

வாழ்த்துகள்,,

தொடருங்கள்,,,,

Mohammed Iqbal said...

Thank you one and all who participates in this team.

திண்டுக்கல் தனபாலன் said...

உங்களின் தளம் வலைச்சரத்தில் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது... வாழ்த்துக்கள்...

மேலும் விவரங்களுக்கு இங்கே (http://blogintamil.blogspot.in/2012/10/blog-post_24.html) சென்று பார்க்கவும்...

நன்றி...

dinesh kumar said...

i want these lessons are in pdf format

Iswarya Renjith said...

நண்பரே, தயவு செய்து எனக்கு இதன் மொத்த புத்தகத்தையும் PDF வடிவில் தர முடியுமா? அனைத்தும் தர முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. பேசக் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய (அனைத்து) பகுதியை மட்டும் தந்தாலும் போதும். ஏதேனும் ஒரு இணைப்பை மட்டும் கொடுத்து விடாதீர்கள். அந்த பதிப்பை என் மின் அஞ்சல் முகவரிக்கு இணைப்பாக அனுப்புங்கள் என தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

என் மின் அஞ்சல் முகவரி: achurenji@gmail.com
நன்றி!

sriram saran said...

thanks for your good service . this is useful for many people including me . thanks sir

sriram saran said...

thanks for your good service . this is very useful for many people including me . thanks sir

sriram saran said...

thanks for your good service.

emmanuel said...

நண்பரே, தயவு செய்து எனக்கு இதன் மொத்த புத்தகத்தையும் PDF வடிவில் தர முடியுமா? அனைத்தும் தர முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. பேசக் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய (அனைத்து) பகுதியை மட்டும் தந்தாலும் போதும். ஏதேனும் ஒரு இணைப்பை மட்டும் கொடுத்து விடாதீர்கள். அந்த பதிப்பை என் மின் அஞ்சல் முகவரிக்கு இணைப்பாக அனுப்புங்கள் என தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
என் மின் அஞ்சல் முகவரி:emmanuvel2000@hotmail.no
நன்றி!

Bala Subbulakshmi said...

I Am Balasubbulakshmi.A I want Pdf Format please send this format balasubha86@gmail.com

Madhesh said...

Great job Tamizha!! Everything was good

Madhesh said...

Great job Tamizha!! Everything was good

Loguloga said...

நண்பரே, தயவு செய்து எனக்கு இதன் மொத்த புத்தகத்தையும் PDF வடிவில் தர முடியுமா? அனைத்தும் தர முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. பேசக் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய (அனைத்து) பகுதியை மட்டும் தந்தாலும் போதும். ஏதேனும் ஒரு இணைப்பை மட்டும் கொடுத்து விடாதீர்கள். அந்த பதிப்பை என் மின் அஞ்சல் முகவரிக்கு இணைப்பாக அனுப்புங்கள் என தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

podhuvan sengai said...

மொழியின் கூறுகள் தெளிவாக விளக்கப்படுகின்றன. மலரட்டும் இந்த மொழித்தளம். வாய்க்கால் மொழிப்புலப் பாத்திகளில் பாயட்டும்.
முனைவர். செங்கைப் பொதுவன்

jvk said...

hai iam jaya .enakku english accept panika therium anal pesa theriyathu,nan epd pesurathu pls idea sollunga

Asfaq Puluthivayal said...

Pls post new articles

Rajesh kanna said...

Thanks for your information

Sona Singh said...

Hi, this is really nice and innovative ways to learn english.
Thank you so much for this post...

Online English Speaking Course Lucknow

sayanthan tharmalingam said...

Thanks sir

Dinesh K said...

according to well informed in this thank you

Senthil S said...

thanks you, very much sir

IHSAN MOHAMED said...

நண்பரே, தயவு செய்து எனக்கு இதன் மொத்த புத்தகத்தையும் PDF வடிவில் தர முடியுமா? அனைத்தும் தர முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. பேசக் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய (அனைத்து) பகுதியை மட்டும் தந்தாலும் போதும். ஏதேனும் ஒரு இணைப்பை மட்டும் கொடுத்து விடாதீர்கள். அந்த பதிப்பை என் மின் அஞ்சல் முகவரிக்கு இணைப்பாக அனுப்புங்கள் என தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
ihsanmohamed6@gmail.com

IHSAN MOHAMED said...

நண்பரே, தயவு செய்து எனக்கு இதன் மொத்த புத்தகத்தையும் PDF வடிவில் தர முடியுமா? அனைத்தும் தர முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. பேசக் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய (அனைத்து) பகுதியை மட்டும் தந்தாலும் போதும். ஏதேனும் ஒரு இணைப்பை மட்டும் கொடுத்து விடாதீர்கள். அந்த பதிப்பை என் மின் அஞ்சல் முகவரிக்கு இணைப்பாக அனுப்புங்கள் என தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
ihsanmohamed6@gmail.com

meena Shar said...

Ur teaching is very useful to me sir

bob morrison said...

Thanks for the information... I really love your blog posts... Spoken English

Muhammad Muzzammil said...

It's great and most important useful page. All the best

Muhammad Muzzammil said...

It's great and most important useful page. All the best

martha victor said...

I think speaking a language is as important as writing it, or in whatever you do, do your best. Although it may take time to perfect speaking English, it is best to try it without the "bahala na" way of thinking.


How to prepare IELTS

Mark Vaish said...

Anna english pesanatha velai yana sollaangana so naan clss poran na onnum purilana unga teching super na Anna unga pdf yannudaiya mailkku anuppunga na pls vaishmark@gmail.com

jagan jagan said...

நண்பரே, தயவு செய்து எனக்கு இதன் மொத்த புத்தகத்தையும் PDF வடிவில் தர முடியுமா? அனைத்தும் தர முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. பேசக் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய (அனைத்து) பகுதியை மட்டும் தந்தாலும் போதும். ஏதேனும் ஒரு இணைப்பை மட்டும் கொடுத்து விடாதீர்கள். அந்த பதிப்பை என் மின் அஞ்சல் முகவரிக்கு இணைப்பாக அனுப்புங்கள் என தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
என் மின் அஞ்சல் jagan8012@gmail. Com

maria said...

While many of us who may read this post grew up speaking English, that does not mean that we may not need to improve in one aspect or another of English grammar.

TOEFL Listening Tips

Atlanta English Institute said...

I read this post here clearly explained about conjunctions in English and it covers English Grammar Coordinating Conjunctions ,Subordinating Conjunctions, Correlative Conjunctions and Conjunctive Adverbs. Its very useful for students and English Learners. Thanks for sharing. Best TOEFL and Test Preparation Schools |
Learn English In USA

Post a Comment

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவுசெய்து பாடங்களை மின்னஞ்சல் ஊடாகப் பெறுங்கள்.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner